Betaalmethoden

  1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
  2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
  3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
  5. De facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum. Indien het volledige bedrag op de vervaldatum niet vereffend is, loopt van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is vanaf de factuurdatum een nalatigheids-intrest van 1% per maand. Elke begonnen maand zal dan ook als een volledige maand gerekend worden. Na een ingebrekestelling is een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 25€. De rechtbank van Leuven is bevoegd.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »